תנאי שימוש

© כל הזכויות במאמרים והכתבות המפורסמים באתר שמורות למחבריהם.

השימוש באתר מותנה בקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה כלשונם. כל הנכנס לאתר ("המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים באופן חד משמעי להוראותיו.

אין לעשות שימוש במאמרים, למעט לצורך שימוש אישי הוגן הכולל ציטוט מדויק, ציון המקור ומתן קרדיט למחברים. אין לעשות שימוש מסחרי במאמרים ללא אישור בכתב מעמותת "אופק לילדינו" ("העמותה") וממחברי המאמרים.

כל המידע הנכלל באתר הנו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר יעוץ מקצועי ולפיכך אין להסתמך על האמור בו.

כל המידע הקיים באתר, כולל כל החומרים העומדים לרשות המשתמשים באתרי קישור, מסופקים על בסיס "כפי שהם" (As-Is) ו"בהתאם לזמינותם" (AsAvailable), וללא כל התחייבות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במרומז.

השימוש שיעשה באתר ובמידע הוא על אחריות המשתמש בלבד.

העמותה אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר או כלפי צד ג' אחר כלשהו ולכל אובדן, נזק ו/או הפסד, אשר ייגרם או עלול להיגרם למי מהם, במישרין או בעקיפין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין עשיית שימוש במידע המתפרסם באתר ("המידע") והסתמכות עליו, בגין טעויות, אי דיוקים או ליקויים אחרים כלשהם במידע, בגין שינויים במידע ו/או באתר עצמו ו/או בגין קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.

בעשותך שימוש באתר הנך פוטר/ת את העמותה מאחריות כלשהי בגין כל האמור לעיל.

ככל שיש באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לא תשא העמותה באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלה, למידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו או נכונותו או לכל פרט אחר הקשור בכך. אין בהכללת קישורים אלה באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין העמותה לבין מפעילי האתרים האמורים. כל שימוש בלינקים ו/או כניסה לאתרים המקושרים הם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

העמותה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל רגע את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד העמותה בעניין זה.

המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי כל מידע ו/או תוכן ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות אייקונים, הצגה מילולית, טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה, סימני מסחר, סימני לוגו וכיו"ב מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, כסוד מסחרי או כזכויות קניין רוחני אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע ו/או התוכן ו/או התצוגה המופיעים באתר, או חלק מהם, ללא הסכמה מראש בכתב של העמותה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות העמותה ובין אם בבעלות צד שלישי.