תיקון חוק החינוך המיוחד – דברים שחשוב לכל הורה לדעת

בשנת 2018 אישרה הכנסת את תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד. במסגרת החוק נקבעת זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת החינוכית, בהתאם לצרכיו ולתמיכות הנדרשות לו. החוק נועד, בין היתר, לעגן את זכותו של הילד להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו, באופן שיאפשר לו לחיות את חייו באוטונומיה מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי יכולותיו. 

סיכמנו עבורכם ההורים מה משמעויות תיקון החוק בנוגע לילדכם (שימו לב, זהו תמצות המידע ולניגשים לוועדות מומלץ להתעדכן בכל הפרטים. ניתן להיעזר בהדרכות המתקיימות בנושא זה מעת לעת ולעקוב אחרי העדכונים בניוזלטר, פייסבוק, קבוצות הווטסאפ). חשוב לציין שבעת כתיבת שורות אלו עדיין לא פורסם חוזר מנכ"ל ויתכנו שינויים. 

ראשית, מה הם העקרונות המרכזיים בחוק? עקרונות החוק מדגישים:

 • החינוך המיוחד הוא שירות ולא מקום, שירות הניתן לתלמיד בסוג המסגרת שבחרו הוא והוריו.
 • לתלמיד ולהורים זכות לבחור את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד (לא בחירת המוסד החינוכי עצמו). בתהליך כולו יש חשיבות מכרעת להשתתפות ההורה והתלמיד בקבלת החלטות.
 • התלמיד זכאי לסל תמיכות אישי, הנקבע על פי רמת התפקוד, אפיון המוגבלות, צורכי התלמיד, ותתאפשר גמישות באופן פילוח התמיכות בסל האישי (פירוט בהמשך). הסל האישי עובר עם הילד בעת מעבר בין מוסדות לימוד.

מהי ועדת זכאות ואפיון ומתי ניגשים?

ועדת זכאות ואפיון קובעת ראשית, את זכאות התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת החינוכית, בהתאם לצרכיו ולמוגבלויותיו, שנית, היא קובעת מהו אפיון המוגבלות (לדוגמא, מוגבלות ראייה) ואת רמת התפקוד של התלמיד בין 1 (תפקוד גבוה) ל-4 (תפקוד נמוך). לבסוף עבור תלמיד שישתלב במסגרת חינוך רגיל קובעת הוועדה את היקף סל השירותים שיקבל. החלטת הוועדה הינה לשנת הלימודים העוקבת והיא בתוקף לשלוש שנים. במידה וחל שינוי בצרכי התלמיד או בתפקודו ו/או שההורים מעוניינים בכך, ניתן לכנס ועדה גם במועד מוקדם יותר. קביעת זכאותו של ילד לשירותי חינוך מיוחדים רלוונטית מרגע כניסתו של הילד למערכת החינוך.

מה הרכב ועדת זכאות ואפיון ומי המוזמנים לדיון?

בוועדה שישה חברים. היו"ר הוא עובד משרד החינוך מתחום החינוך המיוחד ואיתו ממונים נציג רשות החינוך המקומית, מפקח כולל לחינוך מיוחד, מפקח כולל לחינוך רגיל, פסיכולוג חינוכי ונציג ארגון הורים לילדים עם מוגבלות. 

בנוסף, מוזמנים לוועדה הורי הילד (הילד יכול להגיע על פי שיקול דעתם של ההורים, בשיתוף הילד). ההורים רשאים להזמין גורמים נוספים מטעמם. כמו כן, מוזמן איש צוות אחד לפחות מהמוסד החינוכי שבו הוא לומד. עבור ילדים עם מוגבלות ראייה חובה לזמן מומחה תחום ראייה מטעם המתי"א (מורה תומכת ראייה או מדריכה מחוזית).

מהו התהליך?

ראשית מתבצעת פנייה רשמית לוועדה על-ידי אחד מהגורמים הבאים: הורי התלמיד, המוסד החינוכי, רשות חינוך מקומית או ארגון ציבורי. לאחר הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים (פירוט בהמשך), יקבלו ההורים זימון לדיון בוועדה שיתקיים ככלל במקום מגוריו של התלמיד והוריו. 

ההורים זכאים לקבל את כל המסמכים המוצגים בפני הוועדה עד 14 יום לפני מועד כינוסה. ההורים זכאים להשתתף בישיבה ולהשמיע את עמדתם. ההצבעה וקבלת ההחלטה הסופית יתקבלו בהשתתפות חברי הוועדה (ללא נוכחות הורים/מוזמנים), אך הוועדה יכולה לאפשר את נוכחות ההורים גם בחלק זה של הדיון. בכל מקרה ההחלטה תתועד בפרוטוקול המלא והתיעוד אמור לשקף את הדברים שעלו בדיון, כך שניתן יהיה להבין את אופן קבלת ההחלטה. ההורים זכאים לקבל את הפרוטוקול ואת החלטת הוועדה עד 14 יום אחרי הדיון או מהמועד בו נמסרה להורים ההחלטה (המוקדם מביניהם).
בשלב הבא ההורים נדרשים להודיע לוועדה תוך 14 ימים מקבלת ההחלטה והפרוטוקול על בחירת המסגרת החינוכית: גן/בית ספר לחינוך מיוחד או כיתת חינוך מיוחד במוסד חינוכי רגיל או גן/כיתה רגיל/ה במוסד חינוכי רגיל. ההורים רשאים לשנות את בחירת סוג המסגרת עד ה- 25 ביוני.
אם ההורים או הילד אינם שבעי רצון מהתנהלות/החלטת ועדת הזכאות והאפיון הם יכולים להגיש השגה לוועדת השגה תוך 21 יום ממועד קבלת החלטת הוועדה. 

המסמכים המובאים בפני הוועדה: 

 1. שאלון הפניה + שאלון רמת התפקוד (ראמ"ה, במקרים הנדרשים) המוגש על-ידי המוסד החינוכי בו לומד הילד.
 2. שאלון להורים ולתלמיד (רשות).
 3. אבחון ממכון ראייה ירודה או רופא עיניים.
 4. בדיקת שמיעה (בפעם הראשונה בלבד בלבד).
 5. טופס ויתור סודיות להעברת מסמכים לוועדה.
 6. מסמכים נוספים לפי צורך.

לוח זמנים:
הפנייה לוועדה תעשה עד ה- 31 במרץ (מדי שנה). דיוני הוועדות יסתיימו עד ה- 15 במאי ולילדים בגן הילדים עד ה-31 במאי (ילדים הנמצאים או ממתינים לאבחון אשר לא הושלם עד ה-31 במרץ והומצא אישור לכך, יש לקיים את הדיון במועדים הנ"ל ולקיים דיון המשך עם הצגת המסמך הקביל עד ה- 10 באוגוסט). 

קביעת זכאות ורמות תפקוד 

משנקבעה זכאות הילד לשירותי חינוך מיוחדים קובעת הוועדה את אפיון וחומרת מוגבלות הראייה על פי רמות תפקוד 1 (תפקוד גבוה) ל- 4 (תפקוד נמוך) ומכאן נגזר הסל האישי של הילד (בחינוך הרגיל). להלן פירוט היקף השעות השבועיות במסגרת הסל האישי להן זכאים ילדים עם מוגבלות ראייה, בחלוקה לשכבות גיל:

רמת תפקוד 1

גבוהה

רמת תפקוד 2

בינונית גבוהה

רמת תפקוד 3

בינונית נמוכה

רמת תפקוד 4

נמוכה

בגן/יסודי/חט"ב 2.7 שעות או בחט"ע- 4.55 שעות הוראה/טיפול/הנחיית צוות

+מידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות נספח בחוזר מנכ"ל 
בגן/יסודי/חט"ב 2.7 שעות ובחט"ע- 4.55 שעות הוראה/טיפול

+8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות (שהן 1.86 ש"ש).
בגן/יסודי/חט"ב 2.7 שעות ובחט"ע- 4.55 שעות הוראה/טיפול

+ 16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות (שהן 3.72 ש"ש). 
בגן/יסודי/חט"ב 2.7 שעות ובחט"ע- 4.55 שעות הוראה/טיפול

+24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות (שהן 5.58 ש"ש).


בטופס ההחלטה שתקבלו יופיע היקף הסל האישי (בשווי של שעות הוראה) במידה ותבחרו בשילוב (לדוגמא: 8.7 ש"ש). קיימת גמישות באופן חלוקת השעות, כך שאת שעות ההוראה/טיפול ניתן להמיר לשעות סייעת באופן הבא*:
1 שעת הוראה= 4.3 שעות סייעת/משלבת בגן/בי"ס יסודי/חטיבת ביניים (חט"ב).

1 שעת הוראה=5.4 שעות סייעת/משלבת בחטיבה עליונה (חט"ע).

*ראו דוגמא לאופן המרת השעות בסעיף הבא.
יש להדגיש כי על פי פסיקת בג"ץ הוועדות אמורות לבחון את צרכי הילד ושעות ההוראה והסיוע המופיעות להלן הן המינימום לו זכאי הילד, לוועדות סמכות לקבוע היקף שעות גדול יותר התואם לצרכיו.
שימו לב: בנוסף לסל האישי מתווספת 0.5 ש"ש להנחיית צוות ע"י מומחי תחום ראייה במוסד החינוך. 

ומה השלב הבא? 

לאחר סיום שלבים אלו, במידה ובחרתם שילדכם ילמד בחינוך הרגיל, יתקיים דיון בצוות רב מקצועי במסגרת החינוכית של הילד. הדיון יתקיים בהשתתפות ההורים והילד והוא עוסק בקביעת הרכב הסל האישי: שעות סייעת, תומכת ראייה, טיפולים פרא-רפואיים (כגון ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, טיפול באומנות וכדומה) ועוד. 

הצוות כולל את מנהל בית-הספר שהוא היו"ר (בגני ילדים נציג המתי"א), את מנהל הגן/מחנך הכיתה של התלמיד, פסיכולוג המוסד החינוכי, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג המתי"א המומחה לתחום מוגבלות הראייה. התלמיד והוריו חברים בצוות הרב-מקצועי ולהם קול אחד בקבלת ההחלטה. 

דוגמא לפילוח תמיכות (בצוות רב-מקצועי): לדנה הלומדת בכיתה א' נקבעה רמת תפקוד 4 עם סל אישי 8.7. אופן חלוקה אפשרי: 3 שעות תומכת ראייה, 1 שעת טיפול באומנות, 1 שעת שילוב (סה"כ: 5 שעות הוראה/טיפול). נותרו לה: 3.7 שעות אותן החליט הצוות הרב מקצועי לייעד לשעות סייעת: 3.7 כפול 4.3 = 15.91 שעות סייעת. 

בחינוך הרגיל הדיון בצוות הרב-מקצועי הוא הבסיס לתח"י (תכנית חינוכית יחידנית) שאמור להיכתב עד חודשיים מפתיחת שנת הלימודים (בחינוך המיוחד תל"א- תכנית לימודים אישית). 

ריכזנו עבורכם מספר טיפים והמלצות:

 • קראו בעיון את המסמכים המוגשים לוועדה. אם משהו לא ברור או שעמדתכם שונה (לדוגמא לגבי הערכת התפקוד) – בקשו הבהרה והכינו את המידע הרלוונטי שיתמוך בעמדתכם. 
 • נסו לחשוב לפני כינוס הוועדה מה צרכי הילד ומה התמיכות להן הוא זקוק, מה היקף השעות הנדרש (סיוע, הוראה, טיפול). הציגו את עמדתכם במעמד הוועדה. 
 • רשמו לעצמכם מראש את הנקודות שתרצו להעלות בדיון (בשעת לחץ עלולים לשכוח). 
 • התייעצו עם נציג ארגון ההורים לפני הדיון (שם הרכז אמור להופיע בטופס ההזמנה לוועדה). 
 • התייחסו בדיון לתפקוד הילד עם התמיכות וללא התמיכות שהוא מקבל כיום וכן בסביבה מוכרת לעומת בסביבה חדשה. 
 • במהלך הדיון משתמשים במושגים שאינם ברורים לכם? בקשו הבהרות. 
 • הועלתה בדיון נקודה חשובה במיוחד העשויה להשפיע על קבלת ההחלטות? בקשו שתתועד בפרוטוקול. 
 • שימו לב: שעות ההוראה התומכת הן חלק מהסל האישי. 
 • זכרו: החוק קובע את מינימום השעות לכל רמת תפקוד, לא את המקסימום. יש אפשרות לתת מעבר לשעות המינימום, על פי צרכי הילד
 • לא בטוחים לגבי סוג המסגרת המתאימה לילדכם? אינכם צריכים לקבל החלטה במעמד הוועדה. זכרו שיש לכם שבועיים לשם כך בהם תוכלו לחשוב, להתייעץ ולקבל החלטה מושכלת וכן תוכלו לשנות את בחירתכם עד ה-25 ביוני. 
 • דרשו לקבל את החלטת הוועדה ואת פרוטוקול הוועדה בכתב. 
 • בקשו במעמד הדיון את פרטי הקשר של יו"ר הועדה, פרטי קשר להגשת השגה וכדומה.
 • אם אינכם שבעי רצון מהחלטת הוועדה – שקלו להגיש השגה.  

צריכים סיוע והכוונה בנושא הוועדות? צרו עמנו קשר: 02-6599553.