תנאי שימוש

© כל הזכויות במאמרים והכתבות המפורסמים באתר שמורות למחבריהם.

 תנאי שימוש ותקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עמותת "אופק לילדינו", עמותה רשומה מספר 58-029740-6 ("העמותה"). השימוש באתר מותנה בקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה כלשונם. כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש ו/או תורם הנכנס לאתר ("המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים באופן חד משמעי להוראותיו. הגישה לאתר והשימוש בו ובתכניו, בכלל זה לצורך מתן תרומות באמצעותו, כפופים לתקנון זה, המסדיר את היחסים בין העמותה לבין המשתמש. במקרה בו המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש ו/או לתקנון, כולם או חלקם, עליו להימנע מכל שימוש באתר.

  1. המידע באתר

1.1. כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר יעוץ מקצועי ולפיכך אין להסתמך על האמור בו.

1.2. כל המידע הקיים באתר, כולל כל החומרים העומדים לרשות המשתמשים באתרי קישור, מסופקים על בסיס "כפי שהם" (As-is) ו"בהתאם לזמינותם" (As-Available), וללא כל התחייבות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במרומז.

1.3.המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי כל מידע ו/או תוכן ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות אייקונים, הצגה מילולית, טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה, סימני מסחר, סימני לוגו וכיו"ב מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, כסוד מסחרי או כזכויות קניין רוחני אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע ו/או התוכן ו/או התצוגה המופיעים באתר, או חלק מהם, ללא הסכמה מראש בכתב של העמותה,  בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות העמותה ובין אם בבעלות צד שלישי.

1.4. אין לעשות שימוש במאמרים המופיעים באתר, למעט לצורך שימוש אישי הוגן, הכולל ציטוט מדויק, ציון המקור ומתן קרדיט מחברים. אין לעשות שימוש מסחרי במאמרים ללא אישור בכתב מהעמותה וממחברי המאמרים.

  1. תרומה באמצעות האתר

2.1.באתר זה מתאפשר למשתמש לתרום כסף לטובת פעילות העמותה, בדרך קלה ומהירה, במגוון אמצעים שונים ובין היתר, באמצעות כרטיס האשראי.

2.2. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי ("העסקה"), תתבצע בדיקת כרטיס התשלום מול חברת האשראי, אשר לאחריה יקבל המשתמש תשובה מיידית באשר לאישור העסקה, או לחלופין, דחייתה. המידע אודות פעולת הסליקה מאובטח בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי. עם אישור העסקה תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, לכתובת אותה הזין במהלך הזנת הפרטים לצורך מתן התרומה, ולהודעה הנ"ל תצורף קבלה בגין התרומה שביצע. אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה על אי ביצוע הפעולה. כדי להשלים את הפעולה על המשתמש ליצור קשר טלפוני עם העמותה במספר הטלפון שבפרטי הקשר שלהלן.

  1. מדיניות ביטול תרומה

3.1.כל משתמש אשר ביצע עסקה באתר יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשנות את פרטי החיוב או לבטל את העסקה, וזאת בכפוף לתנאי חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, לפיהם ניתן לבטל עסקת אשראי בתוך 30 ימים מהיום בו בוצעה ובכפוף למדיניות חברת האשראי הנהוגה באותה העת.

3.2.  בקשה לביטול ו/או לשינוי כאמור תעשה על ידי המשתמש באמצעות פנייה בדוא"ל או באמצעות פניה טלפונית אל העמותה בהתאם לפרטי הקשר שלהלן.

3.3. במקרה בו חברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולת השינוי או בעבור פעולת החיוב שבוטלה, יחויב המשתמש בעמלה האמורה. ככל והמשתמש יחפוץ לשנות את סכום התמורה בשל כך יעדכן את העמותה על כך בתוך הזמן האמור.

3.4. תרומה באמצעות האתר מחייבת את המשתמש למסור נתונים אישיים למערכת כגון: שמו, דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכיו"ב. ידוע למשתמש כי עליו למלא את פרטיו באופן מלא ומדויק וכי מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים עשוייה להוות עבירה פלילית וכי העושה כן צפוי להליכים פליליים, משפטיים ואזרחיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת פרטים כוזבים מקימה לעמותה זכות לשיפוי מהמשתמש בגין הנזקים שייגרמו לה, לעובדיה או מתנדביה ו/או מי מטעמה, או לצד שלישי כלשהו.

3.5. ביצוע תרומה באמצעות האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהעמותה תשמור מידע אישי אודות המשתמש או אודות רישומיו במאגרי המידע שלה ותעבירם לגורם אשר באמצעותו מבוצע התשלום.

  1. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

4.1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע על נוהגי המשתמש בעת השימוש באתר, ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקרא או צרך דרך האתר ונתוני כתובת האינטרנט (“IP Address”) שבאמצעותה ניגש לאתר וכיו"ב. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע זה לצרכיה בלבד, לרבות לשם פילוח המידע לנתונים סטטיסטיים, לשם ייעול השימוש וחווית המשתמש באתר.

4.2.העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (Cookies) במסגרת האתר, לצורך פעילות האתר השוטפת ואבטחת המידע בו ולצורך שיפור חווית המשתמש באתר, על ידי התאמתו להעדפות הגולשים. כמו כן, ייתכן ובאתר ייעשה שימוש בקבצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים.

4.3. העמותה מייחסת חשיבות לשמירה על המידע של המשתמש ועושה כמיטב יכולתה לשמור עליו. עם זאת, העמותה אינה אחראית לכך שהאתר יהיה חסין מכל פריצה ו/או שימוש בלתי מורשה בו ואינה מתחייבת לכך.

4.4. על אף האמור לעיל, העמותה תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי לגבי המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, לרבות בעת ביצוע תרומה – לחברה שבאמצעותה מבוצע התשלום (לדוגמה חברת האשראי), לצורך ביצוע תשלום התרומה.

4.5. כמו כן, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכיו"ב לגולשים אשר מילאו פרטיהם באתר, תוך מתן האפשרות להסרה מרשימת התפוצה.

  1. אחריות

5.1.בכל מקום בתקנון זה  בו מפורטת אחריותה של העמותה, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, מתנדביה והפועלים מכוחה או בשמה.

5.2.השימוש שיעשה באתר ובמידע שבו הוא על אחריות המשתמש בלבד, בכלל זה, שימוש באתר לצורך מתן תרומה. העמותה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש  או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אבדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין עשיית שימוש במידע המתפרסם באתר והסתמכות עליו, בגין טעויות, אי דיוקים או ליקויים אחרים כלשהם במידע, בגין שינויים במידע ו/או באתר עצמו והמשתמש פוטר את העמותה מאחריות כלשהי בגין כל האמור לעיל.

5.3. ככל שיש באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לא תשא העמותה באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלה, למידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו או נכונותו או לכל פרט אחר הקשור בכך. אין בהכללת קישורים אלה באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין העמותה לבין מפעילי האתרים האמורים. כל שימוש בלינקים ו/או כניסה לאתרים המקושרים הם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר קישורים ו/או להוסיף קישורים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4. העמותה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקיה.

  1. פרטי הקשר של העמותה

6.1. כתובת העמותה: רח' דגל ראובן 8, ת.ד. 925, ירושלים, 9100802.

6.2. טלפון: 02-6599553; פקס': 02-6522614; דוא"ל: Ofek@ofekl.org.il

6.3.במידה ומשתמש סבור כי פורסם באתר תוכן כלשהו הפוגע בכך, הינו מוזמן ליצור קשר עם נציגי העמותה באמצעות פרטי הקשר לעיל.

  1. כללי

7.1.העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את את התקנון, את מבנה האתר, תוכנו, מראהו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש והמשתמש ידאג להתעדכן בתנאים המעודכנים מעת לעת.

7.2.העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל רגע את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד העמותה בעניין זה.

7.3.תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

7.4.הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו או כל הליך ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בקשר לתקנון זה תובא לדיון בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת במחוז ירושלים בלבד.

הנני מאשר בקריאת התקנון שגילי הוא לפחות 18 שנים, שקראתי את התקנון, מדיניות הפרטיות שבו ותנאי השימוש במלואם ואני מסכים לפעול על פיהם