זכויות

לילדים עם עיוורון או לקויות ראייה זכויות הניתנות על ידי מספר גופים.

לפניות בנושאי מיצוי זכויות והיכרות עם זכויות אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

זכויות בחינוך

זכויות בחינוך, ניתנות על ידי משרד החינוך.

הגוף הממונה על מתן השירותים ומימוש הזכויות של ילדינו הוא הפיקוח על תלמידים עם לקויות חושים שפועל במסגרת האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

רקע:

משרד החינוך מחויב למתן הזדמנות שווה ללמידה לכלל התלמידים הלומדים במערכת החינוך, ובכלל זה גם לתלמידים שיש להם לקות בראייה. מתן ההתאמות לתלמידים אלה מממש את זכותם לשוויון ולחינוך ומאפשר להם השתתפות שוויונית ופעילה בבית הספר באופן עצמאי, בפרטיות ובכבוד ותוך מיצוי מלוא יכולתם.

זכויות תלמידים עם לקות ראייה/עיוורון והוריהם בעקבות תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד: 

על פי תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד (התשע"ח–2018), ילדים עם עיוורון או לקות ראייה נמנים על תלמידים עם מוגבלות בשכיחות נמוכה ועל כן הם זכאים לדיון בוועדת זכאות ואפיון הקובעת את זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים (המחליפה את ועדת ההשמה וועדת השילוב).

לנוחיותכם להלן הנקודות העיקריות של תיקון החוק.

ועדת האיפיון והזכאות מקבלת החלטה על שלושה נושאים:

 • זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
 • רמת התיפקוד
 • היקף סל השירותים בתחומי ההוראה הטיפול והסיוע

הזכאות  תקפה לשלוש שנים, או עד לקיומה של ועדה חדשה בפרק זמן הקצר משלוש שנים  בשל  שינוי משמעותי בתפקוד התלמיד (הטבה או החמרה).
ההורים מוזמנים לדיון בוועדה והם רשאים להזמין לדיוני הוועדה גורמים נוספים מטעמם, בצירוף יפוי כוח בכתב. ההורים זכאים להשמיע קולם בכל שלב בפגישה. גם הילד/ה עם לקות ראייה/עיוורון זכאי להשתתף בוועדה ולהשמיע את קולו.

חברי ועדת זכאות ואיפיון הם:

 • נציג משרד החינוך המשמש כיו"ר הועדה
 • נציג הרשות המקומית
 • מפקח של החינוך הרגיל
 • מפקח של החינוך מיוחד
 • פסיכולוג חינוכי
 • נציג הורים (כגון מטעם ארגון צח"י)

לוועדה יוזמן גם מומחה מטעם המתי"א (מרכז תיגבור יומי לתלמיד) המתמחה בלקות ראייה (דוגמת המדריכה המחוזית או מורה תומכת ראייה).

יו"ר וועדת זכאות ואפיון ידאג למסור להורים כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לשם דיוניה או קבלת החלטתה, לא יאוחר מ- 14 ימים לפני הדיון בוועדה, כולל שאלון הרמא"ה אותו ממלא המורה באופן מקוון אשר נשלח ישירות למשרד החינוך (שימו לב שאתם מקבלים מסמך זה כי יש לו משקל רב בקביעת רמת התיפקוד של ילדכם).

יו"ר הוועדה ידאג להעביר להורי התלמיד את החלטת הוועדה בכתב, את היקף השירותים שילדם יקבל בכל סוג מסגרת חינוכית וכן את פרוטוקול הוועדה בתום הדיון ועד ל- 14 ימים ממועד הדיון או ממועד קבלת ההחלטה (המוקדם מבניהם).

אם נקבע שלילד/ה זכאות לשירותי חינוך מיוחד יוכלו ההורים להחליט על קבלת סל השירותים במסגרת חינוך מיוחד (בית-ספר לחינוך מיוחד או כיתת חינוך מיוחד בבית-ספר רגיל) או במסגרת כתה רגילה בחינוך הרגיל (שילוב). על ההורים להודיע על החלטתם ליו"ר הועדה תוך 14 ימים מקבלת ההחלטה. הם יכולים לשנות את דעתם עד ה-15 ביוני, אך עליהם להודיע זאת בכתב ליו"ר הועדה.

ועדת השגה (ערעור)

אתם זכאים לערער על החלטת ועדת הזכאות והאיפיון לועדת השגה מחוזית תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה בכתב. ניתן לערער בכל סוגיה כגון: זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, קביעת רמת תפקוד, פגיעה פרוצדורלית בזכויות התלמיד או ההורה, שלילת זכות הבחירה של ההורה ועוד.

בחרתם בשילוב:

אם בחרתם בשילוב בבית-ספר רגיל, ועדת שיבוץ של הרשות המקומית תשבץ את ילדכם לבית-ספר באזור מגוריכם (כמו כל שאר הילדים).

הורים/תלמיד הבוחרים להשתלב בבית-ספר רגיל זכאים לסל אישי שיינתן בשעות הוראה, טיפול וסיוע פרטניים, במקרים מסוימים ניתן לתת שעות הוראה וטיפול בלבד גם באופן קבוצתי.

במסגרת בית-הספר הרגיל תתקיים פגישה במסגרתה תקבע תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) עבור התלמיד על-ידי צוות רב-מקצועי וצוות מבית הספר הכולל את מנהל בית-הספר, מורה הילד, פסיכולוגית/יועצת ביה"ס ומומחה מטעם המתי"א, הכל בהתאם לצורכי התלמיד. חשוב לציין כי ההורים הם חלק מהצוות לעניין ההחלטה על סוג השירותים וכתיבת התח"י. שימו לב אתם זכאים לקבל עותק של התכנית. תכנית הלימודית האישית של שנת הלימודים הקודמת ממשיכה עד לכתיבת תכנית חדשה באופן שלא יהיה מצב בו לילד אין תכנית.

תכנית לימודים לגבי תלמידים חדשים תקבע עד חודשיים מתחילת שנת הלימודים או חודשיים ממועד קביעת הזכאות והאיפון של התלמיד (המוקדם מביניהם).

לתלמיד הממשיך באותה מסגרת וחל מועד הוועדה התקופתית של שלוש שנים, ניתן לקיימה ללא נוכחות הורים וצוות, זאת כאשר הם חושבים שנכון לתלמיד להמשיך את לימודיו באותה מסגרת וכי היקף סל השירותים נותן מענה לצרכי התלמיד. כל זאת בתנאי שהתקיים דיון בבית הספר וההורה נתן את הסכמתו באמצעות חתימה כי אין צורך בשינוי המוסד בו התלמיד לומד וכן אין רצון לשנות את היקף סל המשאבים.

הוראה תומכת

הסיוע המרכזי שניתן לתלמידים עם לקות ראייה הוא "הוראה תומכת", הניתן ע"י מורות ומורים תומכים. מורה תומכת היא מורה לחינוך מיוחד שהוכשרה ללמד תלמידים עם לקות ראייה.

תפקידה של המורה התומכת הוא לעבוד עם הילד באופן פרטני, להכין עבורו חומרי למידה ומשחק מותאמים, וכן להדריך את הצוות החינוכי במסגרת בה נמצא הילד.

המורות התומכות נמצאות תחת הדרכה ופיקוח של מדריכה מחוזית המלווה אותן/ם ונותנת מענה מקצועי.

השירות ניתן ללא עלות לכל תלמיד הלומד במסגרת של משרד החינוך.

כשהילד מתקרב לגיל 3, יש לפנות בעת הרישום לרשות המקומית, לבקש לקיים וועדת זכאות ואיפיון, למלא את הטופס המתאים ולצרף המסמכים הרלוונטיים הנדרשים כולל מסמך מרופא עיניים ו/או מכון לראייה ירודה.

מספר השעות של המורה משתנה מילד לילד ונע בין שעה שבועית ל-8 שעות שבועיות (כחלק מסל שעות הסיוע שנקבע).

לתלמידים עם מוגבלות בראייה מורכבת יותר ניתנת אפשרות לסייעת.

שעות הסייעת ניתנות מתוך סל השירותים שנקבע לתלמיד,  ועל כן יש לקיים חשיבה מעמיקה לגבי מספר השעות המוקצות לסייעת. סל השירותים בשילוב יכלול תקציב אישי בשווי 2.7 שעות הוראה ושעות סייעת בהתאם לרמת התיפקוד שנקבעה לתלמיד בוועדה (ע"פ הטבלה המופיעה בחוק ומצורפת בהמשך).
בנוסף לכך המתי"א יעניק 0.5 שעות הוראה עבור כל תלמיד להדרכה והנחיית צוות ביה"ס.

ניתן להמיר שעות סיוע בשעות הוראה ולהיפך:

1 שעת הוראה = 4.3 שעות סיוע

1 שעות הוראה בתיכון = 5.4 שעות סיוע

הסעות

ועדת החינוך בכנסת דנה בשינוי תקנות ההסעה אולם בשל פיזור הכנסת התהליך לא הושלם ולכן משרד החינוך קובע זכאות וסוג הסעות על פי תקנות הסעה ישנות.

התקנות שבתוקף (ואף קובעות במסגרת הועדות לשנת הלימודים תשפ"א) קובעות כי ילדים עם לקות ראייה או עיוורון זכאים להסעה אך לא לליווי.

שעות הסיוע הקבועות בחוק לתלמידים עם מוגבלות בראייה, לפי רמות תפקוד:

סוג המוגבלות רמת תפקוד 1 (גבוהה) רמת תפקוד 2 (בינונית גבוהה) רמת תפקוד 3

(בינונית נמוכה)

רמת תפקוד 4 (נמוכה)
מוגבלות ראייה במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל 8 שעות סיוע לכל הפחות 16 שעות סיוע לכל הפחות 24 שעות סיוע לכל הפחות

לצפייה בהדרכה מקוונת (webinar) שקיימנו בנושא תיקון החוק ב-30/11/2022 לחצו כאן

לדפי מידע של משרד החינוך בנושא התיקון לחוק החינוך המיוחד לחצו כאן

לקריאת נוסח התיקון לחוק החינוך המיוחד לחצו כאן

לחץ כאן לטבלת המדריכים ופרטי הקשר שלהם על פי מחוזות

הנגשות לתלמידים עם לקות ראייה:

ב-2018 אישרה הכנסת את תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה. התקנות מסדירות את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.

התקנות כוללות פירוט של כלל התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד הלומד במערכת החינוך, כולל טכנולוגיה מסייעת. ההתאמות מתייחסות לפעילויות חינוכיות המתקיימות בתוך ביה"ס ומחוץ לביה"ס.

שלבים בהליך ביצוע התאמות ההנגשה:

מס' פירוט הפעולה אחריות לו"ז הערות
1. פרסום על זכותם של הורים להגיש בקשה לבצוע הנגשות לילדם. רשות מקומית לקראת פתיחת שנת הלימודים
2. ההורה/אפוטרופוס לתלמיד עם מוגבלות,

ימלא טופס בקשה לנגישות פרטנית בצירוף

המסמכים הנדרשים ויגישם לרשות

המקומית/בעלות בה לומד התלמיד או

למוסד החינוכי.

ההורה בכל עת שבו מתעורר הצורך התוספת הראשונה
3. בהתאמות הנגשה פיזיות מבנים, תשתיות

וסביבה הרשות תתחיל בתהליך הביצוע מיד

עם קבלת הפנייה.

רשות מקומית מיד עם קבלת הבקשה אל מול מינהל הפיתוח
4. הרשות המקומית/בעלות תשלח עותק של

הבקשה למנהל המסגרת החינוכית בה

לומד או ילמד התלמיד.

רשות מקומית מיד עם קבלת הבקשה
5. עם הגעת הבקשה לביה"ס, על מנהל ביה"ס

לזמן תוך 14 ימים את כל אנשי המקצוע

הרלוונטיים למוגבלויות התלמיד לצורך

קביעת התאמות.

מנהל ביה"ס מיד עם קבלת הבקשה בהיעדר היכרות

מעמיקה עם צורכי

ההנגשה של התלמיד,

תידחה ההחלטה על

המיפוי.

התאמת נגישות פדגוגיות טכנולוגיות
6. המלצות הצוות החינוכי יועברו לממונה

המקצועי לקבלת החלטה על אישור או דחיה

של הבקשה.

מנהל ביה"ס בתום הישיבה
7. הממונה המקצועי, בהמשך להחלטת הצוות

החינוכי, יחליט אם לאשר או לדחות את

המלצת הצוות החינוכי. ההחלטה תועבר

לידיעת הרשות/בעלות.

הממונה המקצועי מיד עם קבלת ההחלטה
8. הרשות המקומית/בעלות תעדכן את ההורה

אודות פירוט התאמות הנגישות הטכנולוגיות

ותרכוש את ההתאמות הנדרשות.

הרשות המקומית/ בעלות מיד עם קבלת ההמלצה
9. במידה וההורה חולק על החלטת הרשות

רשאי ההורה להגיש ערר

לממונה במחוז תוך 14 יום ממועד קבלת

ההחלטה.

ההורה תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלת הערר.
מס' פירוט הפעולה אחריות לו"ז הערות
10. מנהל המוסד מזמין את הממונה המקצועי,

על מנת לאשר שהציוד שנרכש על ידי

הרשות הוא הציוד שאושר.

מומחי התחום על גבי נספח 3ב'
11. הרשות המקומית/בעלות תעביר למרכזת

תקציב ההנגשה במנהל הפדגוגי מסמכים

לצורך קבלת התקציב מהמשרד.

הרשות המקומית/ בעלות לאחר רכישה ואישור הציוד. אישור הציוד (נספח 3ב') הצהרת הרשות חתום (נספח מס' 8) ואת הקבלות המפורטות.
התאמת נגישות פדגוגיות בדרכי הוראה, אמצעי למידה והיבחנות
12. המלצות צוות ביה"ס להתאמות נגישות פדגוגיות בדרכי הוראה, באמצעי למידה

ובהיבחנות, יועברו לידיעת כל המורים

המלמדים את התלמיד ויעודכנו במנב"ס.

מנהל ביה"ס

או מי מטעמו

מיד עם קבלת

ההחלטה

ובכפוף ללוחות

הזמנים

שהמשרד קבע.

13. .צוות ביה"ס יעדכן את ההורה בדבר

התאמות ההנגשה הפדגוגיות שנקבעו

עבור ילדו.

מנהל ביה"ס

או מי מטעמו

מיד עם קבלת

ההחלטה על

ההתאמות

התאמות נגישות ריהוט לתלמיד
14. מומחה תחום מוגבלות פיזית מהמתי"א

ונציג מקצועות הבריאות של המוסד החינוכי

יבצעו תצפית על התלמיד.

מנהל המוסד החינוכי על קבלת הבקשה טופס מיפוי הנגשת ריהוט (נספח 6)
15. המיפוי יועבר לחתימה ואישור של מדריך

הנגישות המחוזי.

מדריך נגישות מחוזי בתום המיפוי נספח 6 א'
16. ההחלטה על הריהוט המבוקש תועבר

לרשות המקומית שתעדכן את ההורים

ותמלא את עלות ההנגשה.

רשות מקומית
17. מינהל הפיתוח יעביר את הבקשה לאישור

סופי של המדריכה הארצית למוגבלות פיזית.

מדריכה ארצית למוגבלות פיזית
18. הרשות המקומית תמשיך בטיפול מול מינהל הפיתוח עד לביצוע. רשות מקומית

לקריאת ההנחיות המלאות של משרד החינוך לחצו כאן

תלמידים שיש להם לקות בראייה זקוקים להנגשות בשלושה תחומים כדי ללמוד ולהביא לידי ביטוי את יכולתם באופן מיטבי:

א.    חומרי למידה, ובכלל זה דפי מידע, דפי עבודה, מבחנים ועוד

ב.    פעילויות בית-ספריות, ובכלל זה גם פעילויות חוץ-בית-ספריות

ג.    סביבה פיזית, ובכלל זה כל שטח בית הספר, כולל מבני-הפנים ומתקני החצר.

הנגשת חומרי הלמידה בכלל מסגרות החינוך:

הנושא הפעולה הלו"ז
חומר המודפס והמופץ בביה"ס לכלל התלמידים (דפי מידע, דפי עבודה, שירונים, בחנים,  מבחנים וכו') הגדלת הטקסט או העברת קובץ דיגיטאלי החומר המונגש יהיה מוכן לפחות יום לפני השיעור שבו הוא יופץ.
הקראה ע"י מורה ביה"ס
 המרה לברייל ע"י סייעת או ע"י מורה תומך החומר להנגשה יימסר לפחות שבוע מראש, ויהיה מוכן לתלמיד לפחות יום לפני השיעור.
חוברות/ספרי לימוד פנימיים הפקת הקובץ בפורמט  word הקובץ יימסר עם סיום כתיבת החוברת. (ההמרה לברייל תתבצע בספרייה המרכזית לעיוורים עד שבועיים ימים מיום המסירה. ההגדלה תתבצע בביה"ס.)
מבחנים פנימיים איתור כוח אדם לביצוע ההתאמה: הקראה, הכתבה, שעתוק וכו' איתור כוח האדם ייעשה עד יום לפני הבחינה.
יידוע התלמיד בפרטי ההתארגנות היידוע ייעשה יום לפני המבחן.
מבחנים חיצוניים קביעת התאמות לבחינות הבגרות בהשתתפות התלמיד, היועץ  והמורים הרלוונטיים ספטמבר-אוקטובר
היערכות ליישום ההתאמות הרלוונטיות לבחינות הבגרות לפני מועד

המבחן

יישום וביצוע של ההתאמות הרלוונטיות לבחינות הבגרות במועד המבחן

פעולות הנגשה בתחום של פעילויות בית-ספריות

הנושא הפעולה הלו"ז
אירועים המתקיימים בביה"ס יידוע המורה התומך על אירועים העתידים להתקיים שבוע לפני האירוע
ליווי התלמיד על פי הצורך בעת האירוע ובסיומו
טיול/יציאה מביה"ס הבהרת חשיבות ההשתתפות של התלמיד כחלק משוויון ההזדמנויות והבהרת נוהלי היציאה לצוות ביה"ס תחילת שנת הלימודים
מסירת תכנית הטיולים/ היציאות מביה"ס למורה התומך תחילת שנת הלימודים

הנגשת הסביבה הפיזית

הנושא המרכיב הפעולה
בטיחות סימון סימון בצבעים בולטים מנוגדים של הסביבה הפיזית: מדרגות חיצוניות ופנימיות, מעקים, ברזיות, ידיות, דלתות, מתקני חצר
סימון מיוחד לתלמידים עיוורים לפני המדרגות ובכניסה לחדרים (פסי אזהרה)
סימון בצבע זוהר, גידור והסרת מכשולים של עמודים, ארון מכבי האש, עצים ואדניות
התמצאות שילוט שילוט בגובה העיניים בפונט מתאים ובצבעים מנוגדים
לתלמידים עיוורים שילוט ברייל של חדרי הלימוד, המעבדות, אולם הספורט, המזכירות, השירותים, הספרייה, מגרת התלמיד ועוד.
התארגנות מניעת סנוור התקנת וילונות אטומים בחללים שונים, כגון חדרי הלימוד, אולם הספורט, המסדרונות ועוד.

למידע נוסף בנוגע לתקנות הנגשה פרטנית- התאמות פרטניות עבור תלמיד עם מוגבלות או הורה עם מוגבלות (מתוך אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) לחצו כאן

לחץ כאן לקריאת חוברת התאמות לחטיבה עליונה שפורסמה בשנת 2020

זכויות נוספות:

זכאות להנחה בתשלום עבור גן עירוני  

הורה לילד המחזיק בתעודת לקוי ראייה/עיוור בגיל הגן זכאי להנחה בתשלום לגן עירוני.
את הבקשה להנחה יש להגיש במועד הרישום לגן הילדים.

זכויות רווחה

זכויות רווחה, ניתנות על ידי משרד הרווחה.

הגוף הממונה על מתן השירותים ומימוש הזכויות של ילדינו הוא רש"ט (ראייה, שמיעה טכנולוגיה) השייך למינהל מוגבלויות במשרד הרווחה.

מרבית השירותים ניתנים למי שזכאים לתעודת עיוור/ לקוי ראייה (לחץ כאן לקריאה נוספת), וחלק מן השירותים ניתנים גם למי שאינו זכאי לתעודה זו.

לחץ על קישור זה למידע על הליך הגשת בקשה לקבלת תעודת לקוי ראייה/עיוור

לחץ על קישור זה למידע על זכויות מטעם משרד הרווחה

זכויות רווחה של ילדים עם לקות ראייה/עיוורון והורים לילדים עם לקות ראייה/עיוורון:

הדרכה שיקומית לניידות ועצמאות

הורים לילדים עם לקות ראייה ועיוורון ו/או הילד עצמו זכאים לקבל הדרכה שיקומית על-ידי מורה לניידות ועצמאות.
מטרת ההדרכה השיקומית להקנות למודרך מיומנויות שיאפשרו לו לתפקד באופן עצמאי בתחומי חיים שונים.

ההדרכה כוללת הכשרה בתחומים כגון: התמצאות וניידות, שימוש ואימון בעזרים, למידת מיומנויות תקשורתיות, כגון ברייל, הקלדה עיוורת ואוריינות מחשבים ועוד.

ההדרכה ניתנת לאנשים עם לקות ראייה גילאי 0-120, אשר בעקבות הלקות חלה אצלם ירידה בתפקוד העצמאי.

לבדיקת זכאות יש לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הרווחה במקום המגורים.

למידע נוסף ניתן לפנות גם לארגון "מגדל אור" המפעיל את השירות, בטלפון: 077-7721400. ניתן להשאיר הודעה במוקד הטלפוני שמספרו: כוכבית 9366.

לחצו כאן למידע על השירות מתוך אתר "מגדל אור"

קצבה מהמוסד לביטוח לאומי

קצבת ילד עם נכות, ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי, עבור ילדים מגיל 91 ימים ועד גיל 18 ו-3 חודשים.

הגדרת הביטוח הלאומי לזכאות לקצבת ילד עם נכות מתייחסת לחדות ראייה שווה או פחותה מ- 6/60 בכל אחת משתי העיניים או

שדה ראייה של פחות מ-20 מעלות בכל אחת משתי העיניים, והכול עם תיקון (כגון: משקפיים, תיקון כירורגי או תרופתי וכד’).

כדי לקבל את הקצבה יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי:

לחצו  כאן למילוי טופס מקוון 

לחץ כאן למילוי טופס לא מקוון.

 • לטופס הבקשה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים (בדיקת ראייה עדכנית מרופא העיניים לחדות ראייה ושדה ראייה בכל עין עם אמצעי עזר, אבחונים, תעודת עיוור-אם ישנה וכדומה). בנוסף יש לציין על גבי הטופס האם הילד מיועד להיכנס למעון שיקומי.

לאחר הגשת התביעה תזומנו לועדה רפואית (במקרים מסוימים ייתכן דיון בועדה ללא נוכחות הילד).

בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה התביעה עם כל המסמכים הרלוונטיים, תישלח לכם ההחלטה, בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.

אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה (ובמקרים מסוימים ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עד לתקופה של שנה לפני הגשת התביעה).

אם אינכם מרוצים מהחלטת הועדה ניתן לערער על ההחלטה בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה ההחלטה.

 • לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי, בטלפון *2496.

שימו לב:

בהתאם לנוהל עבודה חדש, אנשים עם לקות ראייה ועיוורון לא נדרשים עוד לעבור בדיקות ראייה גם במוסד לביטוח לאומי (לקבלת קצבה) וגם ברש"ט-השירות לעיוור לשעבר (לקבלת תעודת עיוור), אלא מספיקה בדיקה אחת בלבד- או בדיקת זכאות לתעודת עיוור מטעם רש"ט או בדיקת זכאות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

לכן:

אם הגשתם בקשה לתעודת עיוור למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ניתן לבקש מהרופא להעביר את תוצאות בדיקת הראייה לביטוח הלאומי. במצב זה תתקבל החלטת זכאות מבלי להזמין אתכם לבדיקה נוספת בביטוח הלאומי.

אם הגשתם בקשה לביטוח הלאומי ונקבעו 90% נכות ומעלה בגין לקות הראייה, ניתן יהיה להעביר את הבדיקה לשירות רש"ט, שיפעל על פיה.

על מנת לאפשר את העברת המידע הרפואי בין רש"ט לביטוח לאומי, יש לחתום על טופס המאשר זאת.

בדיקת תלות:

ילד מעל גיל 2 ו-10 חודשים הזקוק לסיוע בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג מבני גילו ושיעור הגמלה שקיבל נקבע ללא התייחסות לתלות שלו בזולת, ניתן להגיש עבורו בקשה לבדיקת תלות. ילדים אלו זכאים לגמלת נכה בשיעור של 188%.

אם ילדכם (מעל גיל 3) זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג מבני גילו ושיעור הגמלה שהוא מקבל נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות.

לחץ כאן למידע נוסף באתר ביטוח לאומי

המידע לקוח מתוך אתר הביטוח הלאומי ואתר "כל זכות". 

זכויות נוספות

לפניכם ריכוז זכויות הנוגעות להורים לילד/ה עם לקות ראייה.

המידע לקוח מאתר "כל זכות" ומאתר משרד הרווחה,  המידע באתר "כל-זכות" הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. המידע נמסר לאתר על ידי גורמים ממשלתיים ועמותות.

תחבורה

פטור מתשלום בתחבורה ציבורית (אוטובוס/רכבת)

אדם עם לקות ראייה או עיוורון, המחזיק בתעודת לקויי ראייה/עיוור, זכאי לפטור מלא מתשלום על נסיעה באוטובוס או רכבת.

מלווה של אדם עם לקות ראייה/עיוורון זכאי להנחה של 50% ממחיר הנסיעה.

כדי לממש את הזכאות יש להגיע עם תעודת הזהות ותעודת לקוי ראייה/עיוור לאחת מעמדות ההנפקה של כרטיס "רב קו".
לאחר הצגת התעודות, יונפק כרטיס רב קו שיעודכן בו הפרופיל לזכאים.

קבלת הנחה למלווה: ברכבת- יש לגשת עם כרטיס הרב קו האישי של האדם עם לקות ראייה/עיוורון לקופות או למכונות האוטומטיות, ברכישה יש לבחור באפשרות של מלווה לעיוור. באוטובוס-יש לרכוש כרטיס נסיעה למלווה בעת העלייה לאוטובוס.

תיאום נסיעות ברכבת– רכבת ישראל מפעילה מוקד שירות לקוחות לצורך תיאום נסיעות לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה.
צוות התיאום מעניק סיוע בתיאום מראש בתחנת המוצא ותחנת היעד. לתיאום נסיעה חייגו: 5770*.

תג חניה לנכה

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.

 • על-פי החוק, השימוש בתג מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).
 • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן – ללא תשלום. היות שלא מדובר בתקנה ארצית, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים.
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • תוקפו של תג החניה לנכה הניתן לצמיתות – ארבע שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על-ידי אגף הרישוי ויישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך בפנייה למשרד הרישוי.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • הרכב יכול להירשם על שמם של הורים לילד נכה,  אין צורך ברישום הרכב על שם הילד.
 • לבעלי תעודות עיוור – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי).

מי זכאי?

על-פי סעיף 1 לחוק חניה לנכים, זכאי לתג נכה עיוור (בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה), או מי שרופא שהוסמך לכך אישר כי הוא עונה על אחד מאלה:

 • נכותו הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
 • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
 • הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות

לפרטים על מחלות וקריטריונים נוספים שעשויים לאפשר את הזכאות לתג נכה, ראו "תנאים לקבלת השירות" באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

תהליך מימוש הזכות

לקבלת התג יש להכין את כל המסמכים הבאים:

 • כאשר הילד/ה בעל תעודת עיוור- יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי).
 • יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד.
 • התשובה תינתן בתוך 30 יום ממועד שליחת המסמכים.

במידה ותרצו לשלוח את הבקשה בדואר ישראל (ולא בצורה מקוונת):

 • יש לשלוח את הבקשה אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, אגף הרישוי, ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
 • התשובה תינתן בתוך 60 יום ממועד הגעת החומר לאגף הרישוי של משרד התחבורה.
 • ניתן לבדוק את מצב הבקשה באזור האישי הממשלתי של בעל הזכאות או בפנייה למוקד הטלפוני "רישוי קול" הנותן מענה בשפות עברית, ערבית ורוסית.
  • מספר הטלפון לבירורים: 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר מכל הרשתות: 5678*
  • המוקד פועל בימים א'-ה' משעה 07:00 בבוקר עד 20:00 בערב
  • בימי ו' וערבי חג מהשעה 07:00 בבוקר עד 13:00 בצהריים
 • אם התג לא הגיע בדואר לאחר שהבקשה אושרה והטיפול בה הסתיים, ניתן להתקשר לבירור אל מוקד משלוח התגים בטלפון 08-9949700.

למידע נוסף לחצו כאן (מתוך אתר "כל זכות")


תשלום אגרת רישוי מופחתת

 • בעל רכב הנושא תג חניה לנכה זכאי לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת (בגובה 27 ש"ח בלבד). הבקשה לפטור מוגשת בטופס הבקשה לתג החניה.
 • ניתן לקבל זכאות זו רק עבור רכב אחד, ובתנאי שהרכב רשום על שם האפוטרופוס של הילד, על שם בן/בת הזוג או על שם האדם עם הנכות עצמו.
  הבקשה לאגרת רישוי מופחתת ("פטור מאגרת רישוי") מוגשת על גבי טופס הבקשה לתג חניה לנכה.

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו (לפני קבלת התג).
 • יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישוי:לטופס לא מקוון לחצו כאן
 • הטיפול באגף הכספים אורך בין 3 ל- 6 חודשים מיום הזנת הבקשה למערכת.

למידע נוסף לחצו כאן


זכויות הורים בעבודה

זיכוי במס הכנסה

תמצית

על פי סעיף 45 בפקודת מס הכנסה, הורה לילד עיוור זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.
הזכאות תקפה גם לעיוור מעל גיל 18 הגר בבית הוריו ותלוי בהם.

ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה.

שווי ההטבה הוא 5232 ש"ח לשנה ו-436 ש"ח לחודש.

מי זכאי?

 • הורה לילד עד גיל 18 שאובחן כעיוור על-ידי רופא עיניים.
 • הורה לבוגר מעל גיל 18 שהוא בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה, סמוך לשולחן הוריו והעומד במבחן הכנסות:
  בוגר עם מוגבלות ללא בן זוג – ההכנסה החייבת שלו לא עלתה על 169,000 ש"ח (נכון ל- 2019)
  בוגר עם מוגבלות עם בן/ת זוג – ההכנסה החייבת שלו ושל בן זוגו לא עלתה על 271,000 ש"ח (נכון ל- 2019)

תהליך מימוש הזכות

החל מנובמבר 2017, הורה שילדו מקבל גמלת ילד נכה יכול לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה וללא צורך במילוי תעודה רפואית (טופס 127).

למימוש הזכאות, על ההורה לסמן ולהצהיר בטופס 101 המוגש למעסיק בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס (בחלק שבו מבקשים פטור או זיכוי ממס), כי:

 • הוא הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים ומשולמת לו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בן זוגו אינו מקבל נקודות זיכוי אלה.
 • לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית.

יש לצרף לטופס אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לשנה הנוכחית. ניתן להזמין את האישור במוקד 6050* או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי, והוא יישלח בדואר לפונה.

בשאר המקרים יש לפנות למשרדי פקיד השומה באזור המגורים ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס 116 א' – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת.
 • לילד עד גיל 18: טופס 127 – "תעודה רפואית" אותה ימלא רופא עיניים. הטופס צריך לכלול פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומאיזה תאריך האבחנה תקפה.
 • לבוגר מעל גיל 18:
  • תעודת עיוור / לקוי ראיה
  • הצהרת ההורה שהילד "סמוך על שולחנו"
  • מסמכים המעידים על מקור וגובה ההכנסות של העיוור ובן/בת הזוג שלו (אם ישנו)
 • במשרד פקיד השומה יינתן להורים אישור לניכוי מס הכנסה, אותו עליהם למסור למעסיק.

חשוב לדעת

 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות זכות).
 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה. לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • במקרה שקיימות הוצאות עבור ילד הנמצא בדיור חוץ-ביתי, יכולים ההורים לבחור בין הזכאות לשתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות

תמצית

סעיף 1ב. לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 קובע כי עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, זכאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, אם סיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו. ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד). במקרים אלה העובד זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.

בנוסף זכאי עובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה (ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה) לצורך מתן סיוע אישי המחייב היעדרות מבלי שהיעדרות זו תנוכה מהשכר. (עובד במשרה חלקית זכאי למספר שעות היעדרות קטן יותר באופן יחסי להיקף משרתו).

מי זכאי?

 • מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, והוא הורה לאדם עם מוגבלות קבועה על-פי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית (כולל קוגניטיבית), קבועה או זמנית, שבעטיה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. מעסיקים רשאים לדרוש מהעובד את ההצהרות והאישורים הבאים:

חשוב לדעת

 • החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות, ללא הגבלת גיל.
 • אם מדובר בילד עם מוגבלות מתחת לגיל 16, יבואו במניין הימים גם ימי מחלת ילד (כלומר, הזכאות אינה כפולה וניתן לממש רק אחת מהזכאויות הנ"ל.
 • החוק מקנה זכות להיעדר ממקום העבודה (ללא צורך בקבלת רשות מראש מהמעביד – וזאת בניגוד להיעדרות לצורך ימי חופש).
 • דמי המחלה שיש לשלם לעובד הם בגובה 100% מהשכר כבר מהיום הראשון להיעדרות.
 • הזכות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות) בשנה ללא ניכוי מהשכר היא יחסית להיקף המשרה.

דיור ומחיה

הנחה בארנונה

הורים לילד עם לקות ראייה/עיוורון, המקבל גמלת ילד נכה מביטוח לאומי, זכאים להנחה בשיעור של עד 33% בתשלומי ארנונה ל 100 מ"ר (גובה ההנחה משתנה מרשות לרשות).

הזכאות ניתנת להורים לילד עד גיל 18 או להורים לילד מעל גיל 18 שמתגורר בבית הוריו, ובתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה.

למימוש הזכאות יש לפנות לרשות המקומית, מחלקת הגבייה.


הנחה בחשמל 

מקבלי גמלת ילד נכה עשויים להיות זכאים להנחה בחשבון החשמל. הזכאות ניתנת לילד המקבל גמלת ילד נכה בשל הצורך בטיפול רפואי מיוחד או לילד מגיל 3 ומעלה הזכאי לגמלת ילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום (מדובר בזכאות לגמלה בשיעור של 50% למי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת או בשיעור של 188% למי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת).

העונים על הקריטריונים, זכאים לתשלום מופחת בחשבון החשמל, בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שנצרכו מדי חודש, בשימוש ביתי בלבד.

שימו לב- ההנחה ניתנת אוטומטית לזכאים לפי קובץ זכאים המועבר לחברת החשמל באמצעות המוסד לביטוח לאומי ובלבד שחשבון החשמל רשום על שם הזכאי (כולל ילד נכה).


הנחה בתשלומי טלפון של "בזק"

הורים לילדים בעלי תעודת לקוי ראייה/עיוור זכאים להנחות בתשלומי הטלפון של חברת "בזק".
הנחות בהתקנה ובהעתקה: ההנחה היא בגובה של כ-50% מדי התקנה לקו טלפון רגיל וכ-50% מדי העתקה של קו הטלפון.
בתשלום החודשי לרשות הזכאים עומדים מספר מסלולים שונים של הנחות.

למימוש ההטבה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס "בקשה להנחה בטלפון". 

את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח אל:
גב' אהובה רובס, משרד הרווחה, אגף השיקום, ת"ד 1260, ירושלים 91012. טלפון: 02-5085430 פקס:02-5085933

הזכאות להנחה תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק".
שימו לב- לא ניתן לקבל הנחה או החזר רטרואקטיבית.


הנחה בתשלום צריכת המים

כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר.

הורים לילד המקבל קצבת ילד נכה בשל תלות בזולת, זכאים לתוספת חודשית בשיעור של 3.5 מ"ק בתעריף נמוך עבור צריכה בבית בו מתגורר הילד הזכאי לקצבה.

ההטבה ניתנת באופן אוטומטי לפי רשימה המועברת באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

למידע נוסף, במוקד המידע: 072-2755440 או באתר רשות המים

זכויות משרד הבריאות

לפניכם ריכוז זכויות הנוגעות להורים לילד/ה עם לקות ראייה הניתנות מטעם משרד הבריאות.

המידע לקוח מתוך אתר "כל זכות" ואתר משרד הרווחה.

התקנת עין תותבת ללא עלות  

בסל הבריאות ישנה זכאות עבור עין תותבת הבאה לשחזור מראה העין התקינה.
התותבת עשויה חומרים אקריליים או זכוכית.
בטכנולוגיה הקיימת, תותבת עין אינה מאפשרת ראיה
אדם עם לקות ראייה או עיוורון שעבר ניתוח להוצאת העין או שנולד ללא עין, זכאי להתקנת עין תותבת ללא עלות.
שירות התקנת התותבת ניתן באמצעות קופות החולים בכל גיל וללא השתתפות הפונה.

כדי לממש את הזכאות נדרשת המלצה של רופאה עיניים מומחה ובה האבחנה המדויקת והמלצה לאביזר הנדרש.

תדירות ההחלפה של תותבת עשויה זכויות- אחת לשנה. במקרים בהם נדרשת החלפה טרם חלפה שנה, יש לצרף מכתב
מנומק מרופא עיניים מומחה.

למידע נוסף לחצו כאן

התקנת תותבת-עדשה סקלארית ללא עלות  

בסל הבריאות ישנה זכאות עבור תותבת-עדשה סקלראלית הדקה יותר מתותבת עין רגילה, ובאה לשחזר את המראה של עין תקינה.
התותבת עשויה חומרים אקריליים או זכוכית.
בטכנולוגיה הקיימת, תותבת סקלראלית זו אינה מאפשרת ראיה.

אדם עם לקות ראייה או עיוורון שעבר ניתוח להוצאת העין או שהעין שלו עכורה ומצומקת כתוצאה מלחץ תוך עיני או שהעין רגישה לגירוי חיצוני זכאי להתקנת התותבת בכל גיל וללא השתתפות הפונה. השירות ניתן על-ידי קופות החולים.

עדי לממש את הזכאות נדרשת המלצה של רופא עיניים מומחה ובה האבחנה המדויקת והמלצה לאביזר הנדרש.

תדירות ההחלפה של תותבת עין/עדשה (תותבת) סקלראלית עשויה חומר אקרילי- אחת ל-5 שנים.
לתותבת עין/עדשה (תותבת) סקלראלית עשויה חומר אקרילי – אחת לחמש שנים.

במקרים בהם נדרשת החלפה טרם חלפו חמש שנים, יש לצרף מכתב מנומק מרופא עיניים מומחה.

זכאות לעדשות מגע

ילדים עד גיל 18, זכאים למימון עדשות מגע בקוטר רגיל, מתקציב סל הבריאות.

העדשות ניתנות במצבים בהם, על פי קביעת רופא עיניים מומחה, לא ניתן להגיע לחדות ראייה סבירה באמצעות משקפים.

באילו מצבים ניתן לקבל עדשות מגע?

 • לאחר ניתוח להוצאת ירוד ללא השתלת עדשה מלאכותית,
 • כשהעין קצרה או ארוכה מאד
 • בקרטוקונוס (Keratoconus), קרטוגלובוס (Keratoglobus), או degeneration Pellucid marginal corneal (PMCD).
 • במקרה שבו חדות הראיה עשויה להשתפר ב- 3 שורות לפחות לפי לוח קריאה בסטנדרט בינלאומי דוגמת לוח ETDRS או מקביל, לעומת חדות הראיה המיטבית בעזרת משקפיים.

איך מממשים את הזכאות?
נדרשת המלצה של רופא מומחה לרפואת עיניים. על ההמלצות להכיל את האבחנה העינית המדויקת והמלצה לאביזר הראיה.

לכמה עדשות זכאים בשנה?

 • עדשות רכות – ניתן לקבל עד 10 עדשות בשנה לכל עין.
 • עדשות קשות – ניתן לקבל עד 2 עדשות בשנה לכל עין.

אם חל שינוי במצב הראיה ולפי המלצת רופא עיניים מומחה, משרד הבריאות יבחן את האפשרות לאשר מתן עדשות נוספות מעבר לכך.

לקבלת אישור זכאות, יש להביא ללשכת הבריאות:
* המלצה מרופא עיניים מומחה. על ההמלצה להכיל את האבחנה העינית המדויקת והמלצה לאביזר הראיה .
* האישור למימוש הזכאות תקף לחצי שנה. יש להגיש חשבונית וקבלה במסגרת פרק זמן זה.
* לאחר קבלת אישור הזכאות ולשם קבלת ההחזר, יש להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים:
1. אישור זכאות.
2. טופס אישור קבלת העדשה (חתום).
3. חשבונית וקבלה – מסמכים מקוריים.
4. פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).
אם קיים הסכם / מכרז, מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי ההסכם / מכרז. רשימת ספקים מורשים יש לקבל מלשכת הבריאות.

סבסוד/קבלת משקפיים טלסקופיים או מיקרוסקופיים  

ילדים עד גיל 18 זכאים למימון מלא של משקפיים טסקופיים או מיקרוסקופיים המאפשרים שיפור בחדות הראיה.
מבוגרים, מעל גיל 18, זכאים לסבסוד חלקי.

המשקפיים המיוחדים מותאמים על ידי רופא מומחה לרפואת עיניים ו/או על ידי אופטומטריסטים העוסקים בתחום אביזרים לבעלי ראיה ירודה.

לצורך התאמה יש לפנות למכון לראייה ירודה.
הסבסוד הוא בכפוף לקריטריונים הכתובים בהוראת התע"ס 6.7.


תקופת הבלאי של המשקפיים הינה 5 שנים.
במקרים בהם המשקפיים אינם מתאימים וטרם חלפו חמש שנים, יש לצרף מכתב מנומק מרופא עיניים מומחה.

איך מממשים את הזכאות?
יש להגיש המלצה של רופא עיניים מומחה ובה האבחנה העינית המדויקת והמלצה לאביזר הראיה.

פטור מתשלום אגרות עבור שירותי קופות חולים

הוריו של ילד המקבל קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ואדם המקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי זכאים לפטור מתשלום עבור שירותים רפואיים שונים בקופות החולים. השירותים עשויים להשתנות בין קופות החולים השונות.

איך מקבלים את ההטבה?
המוסד לביטוח לאומי מעביר לקופות החולים את רשימת מקבלי קצבת הנכות, כך שהפטור אמור להינתן באופן אוטומטי.
אם הפטור אינו ניתן, יש לפנות לקופת החולים בה מבוטחים

הפטור בקופות החולים השונות

ריכוז זכויות באתר "כל זכות"

מיצוי זכויות

במידה ואתם מרגישים כי הזכויות של ילדיכם נפגעות או לא ניתנות במלואן, ניתן לפנות לגורמים הבאים: